Statut Leukemické sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

(Ve znění účinném od 1.1.2019)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Leukemická sekce je odbornou sekcí České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „Leukemická sekce“) založenou dle § 4 odst. 3 stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
 2. Leukemická sekce je dobrovolným sdružením odborníků, mající zájem spolupracovat při diagnostice a léčbě leukémií.

II. CÍLE

 1. Koordinovat diagnostiku a léčbu leukémií v ČR se zvláštním zaměřením na intenzivní hematologickou péči o akutní leukémie a velmi nákladnou léčbu leukémií (dominantně AML, CML, ALL).
 2. Spolupracovat při přípravě a organizaci národních i mezinárodních projektů týkajících se problematiky leukémií.
 3. Spolupracovat s dalšími právnickými osobami a odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně („ČLS JEP“), které se též zabývají oblastmi souvisejícími s problematikou leukémií. (např. Česká leukemická skupina – pro život, z.s.).
 4. Vypracovávat na základě pověření výborem České hematologické společnosti („ČHS“) a v souladu s rozvojem oboru standardní diagnostické a léčebné postupy pro léčbu leukémií a předkládat je odborné veřejnosti a plátcům zdravotní péče.
 5. Vypracovávat na základě pověření výborem ČHS doporučení akreditačních kritérií pro jednotky intenzivní hematologické péče zabývající se léčbou akutních leukémií a mimořádně nákladnou léčbou na území ČR.
 6. Zabývat se edukační činností s cílem dosažení co nejlepší informovanosti o léčbě leukémií a jejich výsledcích v odborné i laické veřejnosti.
 7. Z pověření výboru ČHS vypracovávat stanoviska týkající se nejrůznějších otázek léčby leukémií, vždy však výhradně z odborného medicínského hlediska a ve formě doporučení.
 8. Z pověření výboru ČHS se účastnit prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkursních akreditačních a jim podobných řízení.
 9. Podílet se na zpracování dat z registrů a databází týkající se problematiky leukémií s cílem získat co nejpřesnější epidemiologická data a data o prognostických faktorech a léčebných výsledcích. V této činnosti spolupracovat s dalšími subjekty.
 10. Spolupracovat a podporovat publikační aktivity v odborných časopisech a s jejich pomocí prezentovat výsledky české hematologie dosažené na poli leukémií.

III. ČLENSTVÍ

 1. Leukemická sekce je otevřena jakékoliv organizaci či fyzické osobě hlásící se k cílům Leukemické sekce.
 2. Členství v Leukemické sekci je podmíněno členstvím v ČHS ČLS JEP.
 3. Rozlišuje se členství s volebním právem a členství bez volebního práva.
 4. Členství s volebním právem je otevřeno všem zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni na pracovišti, jemuž byl udělen statut Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé v souladu s § 112 odst. 2 zákona o zdravotních službách, které aktivně spolupracujíce v rámci ČLS JEP. Členové s volebním právem mají právo volit delegáty, být voleni do orgánů a hlasovat na členské schůzi sekce.
 5. Členství bez volebního práva je otevřeno každému dobrovolníkovi, fyzické osobě či profesní organizaci, která má zájem podílet se na řešení problematiky leukémií v souladu s cíli Leukemické sekce. Člen bez hlasovacího práva nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů Leukemické sekce.
 6. O přijetí za člena a zániku členství rozhoduje členská schůze. Seznam členů Leukemické sekce vede předseda Leukemické sekce a je rovněž přístupný na internetových stránkách Leukemické sekce.
 7. Členství v Leukemické sekci vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství výborem Leukemické sekce po zaplacení základního členského příspěvku ČLS JEP.
 8. Členství v Leukemické sekci zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. vystoupením na základě prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení,
  3. zánikem Leukemické sekce,
  4. vyloučením na základě rozhodnutí výboru Leukemické sekce, zejména pro neplnění členských povinností nebo porušení Statutu leukemické sekce.
 9. Prezentovat ve formě přednášek, posterů, článků či jinak výsledky a data vyplývající ze společné práce Leukemické sekce lze jen na základě souhlasu výboru Leukemické sekce. Bez souhlasu výboru může každé pracoviště prezentovat vlastní výsledky, pokud se nejedná o multicentrickou klinickou studii probíhající v rámci celé Leukemické sekce s předem definovaným způsobem zveřejnění.
 10. Každý projekt Leukemické sekce musí být předem schválen výborem/předsedou, který také stanoví hlavního koordinátora projektu a principy autorství, spoluautorství a prezentace.

IV. ORGANIZACE

 1. Leukemická sekce volí předsedu a místopředsedu.
 2. O pozici předsedy nebo místopředsedy se může ucházet každý člen s volebním právem. Volba orgánů se opakuje každé 4 roky a všem orgánům končí funkční období okamžikem volby orgánů nových. Volby řídí stávající předseda sekce.
 3. Volba předsedy a místopředsedy probíhá pomocí tajného hlasování delegátů, přičemž jeden delegát reprezentuje vždy jedno akreditované centrum pro intenzivní hematologickou péči (dále jen „pracoviště“).
 4. Delegát musí být členem Leukemické sekce a za své pracoviště jej jmenuje a odvolává vedoucí pracovník (přednosta) tohoto pracoviště za předpokladu, že tento vedoucí pracovník je zároveň i členem ČHS. Jestliže tento vedoucí pracovník není členem ČHS, je delegát za pracoviště volen v tajném hlasování na příslušný kalendářní rok zaměstnanci tohoto pracoviště, kteří jsou zároveň i členy Leukemické sekce s volebním právem; v takovém případě je ke zvolení delegáta nezbytné, aby pro jednoho kandidáta hlasovala nadpoloviční většina členů s volebním právem z řad zaměstnanců daného pracoviště. V případě, kdy dané pracoviště bude mít pouze jednoho zaměstnance, který je členem Leukemické sekce s volebním právem, stává se tento delegátem automaticky.
 5. Předseda je vybírán v tajném hlasování delegátů na čtyřleté funkční období. Úlohou předsedy je svolávat Leukemickou sekci a jednat za Leukemickou sekci v duchu závěrů sekcí přijatých.
 6. Spolu s volbou předsedy volí Leukemická sekce v tajném hlasování na čtyřleté funkční období místopředsedu. Místopředseda přejímá úlohu předsedy v době jeho nepřítomnosti. V případě, že místopředseda odstoupí z funkce před uplynutím funkčního období předsedy, je funkční období nově zvoleného místopředsedy svázáno s funkčním obdobím předsedy.
 7. Volba orgánů je jednokolová. Ke zvolení předsedy a místopředsedy je nezbytné, aby pro jednoho kandidáta hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů. V případě, že žádných z  kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, volba se opakuje. Do opakované volby se kandidáti musí znovu přihlásit a mohou se přihlásit i kandidáti noví.
 8. Výbor Leukemické sekce má nejméně tolik členů, kolik je v ČR center vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé. Členem výboru je předseda Leukemické sekce, místopředseda Leukemické sekce a delegáti pracovišť ustanovení podle čl. IV odst. 4. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 1x do roka. Výbor dále schvaluje všechny prezentace vycházející ze studií či analýz Leukemické sekce, a to jak na konferencích, seminářích a dalších obdobných akcích, tak v odborném tisku. Usnesení výboru je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů výboru. V případě, že člen výboru odstoupí z funkce před uplynutím funkčního období, je funkční období nově zvoleného člena výboru svázáno s funkčním obdobím předsedy.
 9. O zvolení předsedy a místopředsedy informuje Leukemická sekce výbor ČHS. Předseda sekce 1x ročně informuje výbor ČHS o činnosti sekce.

V. PRŮBĚH JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 1. Členskou schůzi Leukemické sekce svolává předseda písemným vyrozuměním všech členů sekce dle potřeby, nejméně však 1x do roka. Předseda je zároveň povinen svolat zasedání sekce nejdéle do 1 měsíce, pokud je o to písemně požádán alespoň 1/3 členů s volebním právem.
 2. Právo účastnit se schůze Leukemické sekce mají všichni členové. Právo hlasovat na schůzi mají pouze členové výboru, ve věcech přijetí nového/vyloučení stávajícího člena Leukemické sekce pak všichni členové s hlasovacím právem.
 3. Pro účely stanovení usnášeníschopnosti výboru a členské schůze se požadovaná dolní hranice na počet členů přítomných při hlasování nestanovuje. Rozhodnutí a závěry Leukemické sekce jsou přijímány veřejným hlasováním. K přijetí je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

VI. ZMĚNA A ÚPRAVY STATUTU

 1. Změnu statutu může navrhnout každý člen Leukemické sekce s hlasovacím právem. Změna musí být projednána na nejbližším zasedání Leukemické sekce a závěr je písemně zaznamenán v zápisu jednání a rozeslán všem členům. Ke změně statutu sekce dochází v případech, kdy se změnou souhlasí nejméně 2/3 členů s volebním právem.
Přejít nahoru