Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 20.12.2018

23 ledna, 2019

Přítomni (bez titulů): Cetkovský (ÚHKT Praha), Mayer (FN Brno), Klamová (ÚHKT Praha), Ráčil (FN Brno), Bělohlávková (FN Hradec Králové), Hrochová (FN Hradec Králové), Doubek (FN Brno), Šálek (ÚHKT Praha), Březinová (ÚHKT), Mikulenková (ÚHKT Praha), Szotkowski (FN Olomouc), Novák (FN Královské Vinohrady), Žák (FNHK), Kessler (Nemocnice Pelhřimov), Voglová (FN Hradec Králové), Žáčková Daniela (FN Brno), Karas (FN Plzeň), Folber (FN Brno), Benková (FN Ostrava), Machová Poláková (ÚHKT Praha), Marková (ÚHKT), Faber (FN Olomouc), Čermák (ÚHKT Praha), Zemanová (CNC Praha), Šrámková (FN Motol).

1

Úvodní slovo přednesl prof. Mayer, předseda Leukemické sekce, který přivítal přítomné účastníky a stručně shrnul aktivity Leukemické sekce a CELL za rok 2018. Stručně shrnul práci LS ČHS a CELL na implementaci GDPR a informoval o propojení databází Infinity a Camelia a plánovaných projektech na rok 2019.

2

Dr. Šálek informoval o práci CELL na poli ALL. Informoval o přípravách plánovaných nových akademických studií CELL pro nemocné s ALL, z nichž část vzniká ve spolupráci s EWALL.

3

Prof. Ráčil informoval o práci CELL na poli AML. Informoval o databázi DATOOL AML a přednesl krátce zásadní výsledky, dále byly prezentovány výsledky projektu AZV, který probíhá ve spolupráci s CELL. Byly předány informace o společném léčebném protokolu Dauno Double, který probíhá ve spolupráci s německou pracovní skupinou SAL.

4

Dr. Žáčková informovala o projektech CELL na poli CML. Informovala o projektu Tiger a předběžných výsledcích. Dále o laboratorních projektech – farmakogenotypy nemocných léčených imatinibem, projekt digitálního PCR, výsledky projektu AZV probíhající s participací CELL center, výsledky projektu ENIGMA. Následně proběhla informace o databázi Infinity a analýz z databáze. Proběhla informace o připravovaném projektu HALF.

5

Prof. Doubek informoval o projektech CELL na poli CLL, informoval o velkém množství laboratorních projektů, o léčebných, epidemiologických projektech. Informoval o výsledcích z databáze CLLEAR. Následně byla podána informace o odborných publikacích a o publikacích pro nemocné.

6

Prof. Doubek informoval o projektech na poli systémové mastocytózy. Informoval o výsledcích mezinárodní databáze ECNM, na které CELL participuje. Informoval o počtu nemocných za ČR v databázi.

7

Doc. Žák informoval o projektech CELL na poli infekčních komplikací u nemocných s hematologickou malignitou. Informoval o databázi FIND, včetně recentních výsledků. Dále proběhla informace o pravidelném CELL workshopu.

8

Dr. Bělohlávková informovala o projektech CELL na poli Ph negativních myeloproliferativních chorob. Informovala o databázi MIND a o biobankingu. Proběhla diskuse o ostatních databázích PH negativních chorob V ČR.

9

Různé:

 • Doc. Žák informoval o možném projektu týkající se vlasatobuněčné leukémie.
 • Přijetí nových členů – MUDr. Benková – Ostrava – přijata.
 • Sjednocení volebního období CELL a Leukemické sekce ČHS JEP na 4 roky:
  • CELL členská schůze – schváleno jednomyslně. Článek IV. Odst. 6. Stanov nově zní: „Místopředseda CELL je volen členy s hlasovacím právem na výročním členském zasedání na funkční období čtyř let. Zastupuje předsedu CELL v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. Připravuje podklady pro jednání výkonného výboru a členské schůze.“ Změny Stanov nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.
  • LS ČHS JEP – schváleno všemi zástupci center jednomyslně. Článek IV. Odst. 6. Stanov nově zní: „Spolu s volbou předsedy volí Leukemická sekce v tajném hlasování na čtyřleté funkční období místopředsedu. Místopředseda přejímá úlohu předsedy v době jeho nepřítomnosti. V případě, že místopředseda odstoupí z funkce před uplynutím funkčního období předsedy, je funkční období nově zvoleného místopředsedy svázáno s funkčním obdobím předsedy.“ Nové znění statutu nabývá účinnosti 1. 1. 2019.
 • Volby kandidátů na předsedu a místopředsedu LS ČHS a CELL:
  • Předseda – prof. Mayer – počet hlasů pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
  • Místopředseda – Doc. Žák – počet hlasů pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.

10

Prof. Mayer uzavřel společné zasedání CELL a LS ČHS JEP.

V Praze 20. 12. 2018

Zapsal: Ráčil

Přejít nahoru