Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 17.12.2014

17 prosince, 2014

I

Účast (abecedně, bez titulů): Cetkovský (ÚHKT Praha), Doubek (FN Brno), Folber (FN Brno), Horáček (FN Hradec Králové), Jindra (FN Plzeň), Karas (FN Plzeň), Kozák (FN KV Praha), Lánská (FN Hradec Králové), Machová-Poláková (ÚHKT Praha), Mayer (FN Brno), Petečuková (FN KV Praha), Polák (ÚHKT Praha), Rohoň (FN Olomouc), Szotkowski (FN Olomouc), Šálek (ÚHKT Praha), Tóthová (FN Ostrava), Žáčková (FN Brno), Žák (FN Hradec Králové).

II

Úvodní slovo přednesl prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., předseda Leukemické sekce České hematologické společnosti (LS ČHS). Přivítal přítomné, shrnul činnost LS ČHS a připomněl zejména přípravu léčebných doporučení ČHS pro hematologická onemocnění, která by měla být připravena v roce 2015. Tato doporučení by se měla stát základním dokumentem, kterým by se řídila léčba pacientů s krevními nemocemi v České republice včetně léčby preparáty, které podléhají schvalování revizními lékaři zdravotních pojišťoven.

III

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. přednesla hlavní přednášku s názvem Doporučené léčebné postupy – návrh léčebných doporučení pro chronickou myeloidní leukemii (CML). Tyto postupy pro CML budou použity jako vzor pro přípravu dalších kapitol léčebných doporučení ČHS. MUDr. Žáčková zašle vzorovou kapitolu léčebných doporučení všem členům Leukemické sekce, přítomným na jednání, kteří se k ní do 12. 1. 2015 vyjádří.

IV

Účastníci jednání diskutovali o podobně doporučených postupů. Shodli se na tom, že léčebná doporučení budou vycházet z Doporučení pro léčbu leukemií a jejich infekčních komplikací České leukemické skupiny – pro život z roku 2013. O možném zapojení zástupců zdravotních pojišťoven/plátců do přípravy doporučení se bude ještě diskutovat. Počátkem roku 2015 bude připravena struktura doporučení a tým, který je bude připravovat.

V

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. představila stav projektů EuroSki a Tiger u chronické myeloidní leukemie. Nábor pacientů do studie EuroSki byl ukončen, z České republiky bylo zařazeno celkem 62 pacientů. Do studie Tiger byli zařazeni 3 nemocní. Studie ale byla předčasně ukončena pro legislativní potíže s dodávkami PEG-interferonu do České republiky.

VI

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. představil problematiku akutní myeloidní leukemie: databáze DATOOL AML a NAPOLEON a projekt DaunoDouble (ve spolupráci s německou SAL skupinou).

VII

MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. představil návrh projektu týkajícího se významu antimikrobiální profylaxe u pacientů s akutní myeloidní leukemií. Dr. Szotkowski zašle členům LS ČHS podrobný návrh projektu. Prof. Mayer doporučil MUDr. Szotkowskému, aby se jeho projekt stal součástí databáze DATOOL, jelikož jde o velmi podrobný a složitý projekt, u pro nějž by z tohoto důvodu mohlo být výhodné sbírat data cestou už aktivní databáze.

VIII

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Požádal o přesunutí bodů o systémové mastocytóze a akutní lymfoblastické leukemii na valnou hromadu České leukemickoé skupiny – pro život, což bylo odsouhlaseno.

Prof. Mayer závěrem poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání.

Termín dalšího jednání bude upřesněn počátkem roku 2015.

Praha, 17. 12. 2014
Zapsal: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Přejít nahoru