Zápis z jednání Leukemické sekce ČHS ze dne 16.12.2015

16 prosince, 2015

Přítomni (abecedně, bez titulů): Bělohlávková (Hradec Králové), Brejcha (Nový Jičín), Březinová (ÚHKT Praha), Čerňan (Olomouc), Doubek (IHOK Brno), Folber (IHOK Brno), Horáček (Hradec Králové), Hrochová (Hradec Králové), Janečková (IHOK Brno), Koščík (MU Brno), Kouba (ÚHKT Praha), Machová Poláková (ÚHKT Praha), Matyšková (MU Brno), Mayer (IHOK Brno), Michalová (ÚHKT Praha), Mikulenková (ÚHKT Praha), Novák (FNKV Praha), Petečuková (FNKV Praha), Procházková (IHOK Brno), Ráčil (IHOK Brno), Richterová (Ostrava), Rohoň (Olomouc), Semerád (IHOK Brno), Soukup (ÚHKT Praha), Stejskal (Ostrava), Szotkowski (Olomouc), Šálek (ÚHKT Praha), Vydra (ÚHKT Praha), Zemanová (ÚHKT Praha), Žáčková (IHOK Brno), Žák (Hradec Králové)

Host: Röllig (Drážďany)

1

Úvodní slovo přednesl prof. Mayer, předseda Leukemické sekce, který přivítal přítomné účastníky a stručně shrnul aktivity Leukemické sekce od posledního jednání.

2

MUDr. Žáčková představila české projekty, které se týkají problematiky chronické myeloidní leukemie (CML). Jde o projekty EURECA, EUROSKI, TIGER, AZV grant molekulární detekce CML pomocí pacient-specifické fúze genu BCR-ABL1, projekt ENIGMA2, biobanking vzorků CML a projekt databáze INFINITY.

3

Prof. Röllig z Drážďan představil novinky v projektu DaunoDouble pro indukční léčbu dospělých pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) mladší 60 let. Jde o společný projekt německé skupiny SAL a české skupiny CELL.

4

Mgr. Matyšková připomněla aktuální stav přípravy protokolu AML DaunoDouble v České republice – organizace protokolu a monitoringu, podmínky připojení center, požadavky na centra.

5

Po představení projektu DanoDouble zahájil prof. Mayer volby do vedení Leukemické sekce české hematologické společnosti ČLS JEP. Voleb se zúčastnili zástupci center, která jsou členy sekce a byla přítomna jednání, tedy zástupci FN Brno, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava a ÚHKT Praha. Doc. Žák navrhl na předsedu prof. Mayera. Prof. Mayer navrhl za místopředsedu doc. Žáka. V tajné volbě byl prof. Mayer zvolen předsedou všemi hlasy a doc. Žák místopředsedou rovněž hlasy všech center. Nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti.

6

Po volbách následovala diskuse k projektu Dauno Double, kterou moderoval prof. Mayer.

7

Následovala obědová přednáška na téma „Current Trends in AML Induction“, kterou přednesl prof. Röllig.

8

Po obědové přednášce představil MUDr. Semerád aktuální stav týkající se databáze DATOOL AML.

9

MUDr. Vydra informoval o protokolu Ústavu hematologie a krevní transfuze Clara/FluCyMel používaného jako transplantační příprava před haploidentickou transplantací u pacientů s relabovanou/refrakterní AML.

10

Jednání následně pokračovalo pracovními setkáními k projektům podpořeným Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV). Jde o projekty Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s AML a Klonální heterogeneita chronické lymfocytární leukemie, analýza pomocí sekvenování genu pro těžký řetězec imunoglobulinů. Národní studie. Pracovní setkání vedli prof. Ráčil a prof. Doubek.

11

Jednání zakončil předseda Leukemické sekce prof. Mayer.

V Praze 16. 12. 2015
Zapsal: Doubek

Přejít nahoru